اولین همایش منطقه ای طراحی پایدار در طراحی صنعتی

اولین همایش منطقه ای طراحی پایدار در طراحی صنعتی

اهداف همايش:

 بررسي نگرش هاي جديد به منظور ارتقا كيفي دانش طراحي صنعتي و ايجاد نشاط علمي در رشته جهت ارتقاء توليد علمي و بومي سازي دانش طراحي براساس نيازهاي فرهنگي – اجتماعي و صنعتي كشور

 


محورهاي همايش:

- اصول و مباني نظري طراحي صنعتي و طراحي پايدار
- ديدگاهها و نظريه هاي طراحي،پايداري
- اصول و مباني طراحي پايدار و مفهوم پايداري
- طراحي و راهبردهاي طراحي پايدار
- آموزش عالي و طراحي پايدار
- رويكردها و الگوههاي طراحي صنعتي براي طراحي پايدار
- طراحي و محيط زيست
- طراحي براي توسعه پايدار
- خلاقيت و نوآوري در طراحـي صنعتي
- تجاري ســازي و ايده ها و ارتباط با صنعت
- مواد و تكنـولوژي هاي جديد
- روش هاي نوين طراحي در دنياي امروز
- فرآيندهاي طراحي محصول

نظرات