همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 محورهاي همايش

مهندسي نرم افزار
- سيستم هاي نرم افزاري
- مهندسي نرم افزار و روش هاي صوري
- معماري نرم افزار، مهندسي وب
- پايگاه داده عملياتي و پايگاه داده تحليلي
- امنيت اطلاعات و امنيت سيستم هاي نرم افزاري
- تست و ارزيابي سيستم هاي نرم افزاري
- نظريه محاسبات، مباحث ويژه در مهندسي نرم افزار
- ساير مباحث مرتبط با مهندسي نرم افزار و ساير موارد مرتبط

هوش مصنوعي
- هوش مصنوعي و يادگيري
- بينايي ماشين و پردازش تصوير
- محاسبات نرم، پردازش صوت و سيگنال
- شناسايي الگو، پردازش زبان طبيعي
- سيستم چند عامله
- مباحث ويژه در سيستم هوشمند و محاسبات نرم
- داده كاوي
- منطق فازي، ماشين يادگيري
- بيوانفورماتيك، شبكه هاي عصبي
- ساير مباحث مرتبط با سيستم هاي هوشمند و ساير موارد مرتبط

معماري كامپيوتر
- معماري كامپيوتر
- سيستم هاي حسابي
- قابليت اطمينان
- تحمل پذيري خطا و آزمون پذيري
- معماري سيستم هاي موازي
- مدلسازي و ارزيابي كاريي سيستم هاي كامپيوتري
- مدارهاي مجتمع در مقياس بسيار بزرگ
- سيستم هاي نهفته و بي درنگ، سيستم هاي قابل پيكربندي
- فناوري نوظهور
- مباحث ويژه در سيستم ديجيتالي
- شبكه هاي ارتباطي موبايل و بي سيم
- ساير مباحث مرتبط با سيستم هاي ديجيتالي و ساير موارد مرتبط

فناوري اطلاعات
- شبكه هاي كامپيوتري
- انتقال داده
- امنيت شبكه هاي كامپيوتري
- محاسبات اينترنتي، مشبك و خوشه ا ي
- پردازش موازي و سيستم هاي توزيع شده
- مدلسازي و ارزيابي كارايي شبكه هاي كامپيوتري
- مباحث ويژه در شبكه هاي كامپيوتري و سيستم توزيع شده
- معماري سازماني فناوري اطلاعات
- يادگيري الكترونيكي
- سيستم هاي محاسباتي انسان محور
- مديريت فناوري اطلاعات، تجارت الكترونيكي
- سيستم هاي حمل و نقل و انتقال و ارتباطات هوشمند
- معماري اطلاعات و مديريت دانش و ساير موارد مرتبط
 

نظرات