همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران

همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران

محورهاي همايش:

- اقتصاد مقاومتي
- بانكداري اسلامي
- توانمندي منابع انساني
- مزيت رقابتي
- سرمايه گذاري خارجي
- بهره وري و اشتغال
- برند ملي
- سلامت اداري
- ارتقاي كيفيت
- پدافند غير عامل دراقتصاد
- مديريت ريسك
- مديريت بهاي تمام شده

نظرات