همایش ملی مدرس نماینده دیروزالگوی امروز

همایش ملی مدرس نماینده دیروزالگوی امروز

اهداف همايش:

- تلاش براي تبيين آراء و نظرات شهيد مدرس در حوزه هاي مختلف ديني,سياسي و ملي
- آشنايي دانشجويان و دانش پژوهان كشور با انديشه هاي ايراني و اسلامي شهيد مدرس
- توجه به جايگاه ويژه شهيد مدرس در عرصه قانون مندي و قانون گذاري
- تجليل از مقام علمي ,خدمات اجتماعي و نقش جاويد و فراموش

 


محورهاي همايش:

- شهيد مدرس اسوه فضيلت ومعنويت
- نقش مدرس در مردم سالاري ديني
- مدرس ، مجلس و مصلحت گرايي
- رهيافتي برآرا و نظريات فقهي شهيد مدرس
- مدرس از منظر امام خميني (ره) و رهبر معظم  انقلاب اسلامي
- مدرس و سياست خارجي
- مدرس و روشن فكري ديني
- واكاوي ديدگاه هاي فقهاي عصر مدرس
- مدرس و نمايندگان معاصر وي
- جايگاه مجلس در قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي
- تخصص و مجلس شوراي اسلامي
- مدرس و جايگاه فقها در قوه مقننه
- نقش احزاب در شكل گيري مجلسي متعهد و متخصص

ساير موضوعات:
- مدرس و اقتصاد
- مدرس وطنز
- مدرس  و ساده زيستي
- مدرس و رضا خان
- مدرس و تعامل مجلس و دولت
- مدرس و حكومت اسلامي
- مدرس و مشروطه
- نماينده الگو از منظراما م خميني (ره) و مقام معظم رهبري
- نحوه تعامل مجلس و قوه مجريه
- جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سيستم تقنيني ايران
- چالش هاي قوانين انتخابات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
- نماينده مجلس ، نماينده حوزه انتخابيه يا كشور
- مجلس و قوه قضاييه
- دستاوردهاي مجالس بعد از انقلاب
- جايگاه شوراي نگهبان در سيستم تقنيني ايران
- مدرس و جامعه آرماني و نقد پذير
- مدرس و امربه معروف و نهي ازمنكر
- مدرس و سبك زندگي
- مدرس و عزت اجتماعي

 

 

نظرات