همایش ملی خدمت سربازی

همایش ملی خدمت سربازی

هدف اصلي همايش:
- تبيين جايگاه خدمت سربازي در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

 
اهداف فرعي:
- تبيين ماهيت، فلسفه و چرايي خدمت سربازي
- تبيين رويكردها و كاركردهاي خدمت سربازي
- تبيين فرايندهاي مطلوب خدمت سربازي

محورهاي همايش:

مفهوم، مباني اصول و فلسفه خدمت سربازي
- خدمت سربازي در آموزه‌هاي ديني
- پيشينه و تاريخچه خدمت سربازي در ايران و جهان
- جايگاه خدمت سربازي در چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام
- نيازها و الزامات خدمت سربازي
 
رويكردها و كاركردهاي خدمت سربازي
- رويكرد بهينه خدمت سربازي در كشور
- نقش و جايگاه خدمت سربازي در توسعه معنويت و فرهنگ ايثار در جامعه
- نقش و جايگاه خدمت سربازي در توسعه قانون‌مداري و نظم‌و انضباط اجتماعي
- نقش و جايگاه خدمت سربازي در انسجام اجتماعي و هويت‌بخشي ملي( اسلامي- ايراني)
- نقش و جايگاه خدمت سربازي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور
- نقش و جايگاه خدمت سربازي در امنيت سياسي و نظامي كشور و ارتقاي قدرت بازدارندگي نيروهاي مسلح
 
چگونگي و فرايندهاي مطلوب خدمت سربازي
- خدمت سربازي، رشد جمعيت و نهاد خانواده
- خدمت سربازي و نهادهاي آموزشي
- خدمت سربازي، تحقيقات و پژوهش
- خدمت سربازي و فناوري‌هاي نوين
- خدمت سربازي و جنگ نرم
- خدمت سربازي و پدافند غير عامل
- خدمت سربازي، فضاي مجازي و تهديدات سايبري
- شيوه‌هاي بهينه بهره‌مندي از دوران خدمت سربازي

دبير همايش: سيد حميد صدرالسادات
دبير علمي : دكتر محمد سلطاني فر
دبير اجرايي : جناب آقاي ابراهيم كريمي

نظرات