یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی

یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی

محورهاي همايش:

- ارزيابي توان و آمايش سرزمين
- ارزيابي راهبردي محيط زيست
- ارزيابي محيط زيست، قوانين و سياست ها
- ارزيابي محيط زيست، اقتصاد محيط زيست
- ارزيابي محيط زيست و شاخص هاي پايداري
- ارزيابي، آموزش و مديريت محيط زيست
- ملاحضات بين المللي در ارزيابي محيط زيست
- روش هاي نوين ارزيابي، برنامه ريزي و مديريت محيط زيست
- مديريت زيستگاه ها و مناطق تحت حفاظت
- گردشگري، ارزيابي و برنامه ريزي محيط زيست
- نقش سازمانهاي مردم نهاد در حفاظت از محيط زيست
- ارزيابي چرخه حيات( LCA)
- فرآيند ارزيابي اثرات محيط زيستي - آسيب شناسي، چالشها و راهكارها
- ارزيابي اثرات محيط زيستي، اجتماعي و بهداشتي (ESHIA)و (HIA)و مديريت (HSE)
- اخلاق محيط زيست

 

رياست همايش: دكتر مجيد مخدوم


 

نظرات