همایش منطقه ای جامعه اسلامی،حجاب وعفاف

همایش منطقه ای جامعه اسلامی،حجاب وعفاف

محورهاي همايش:

اساتيد-معلمان-كارمندان:
- حجاب، دانشگاه، فرصت ها و چالش ها
- عفاف و حجاب و روشنفكري و نوانديشي ديني
- راهكارهاي توسعه و ترويج فرهنگ حجاب در دانشگاه ها
- عفاف و حجاب، امنيت رواني و سلامت اجتماعي، دانشگاهي
- رسانه، ماهواره، اينترنت و تلويزيون و ...، حجاب و عفاف
- ارائه ارهكارها جهت ترسيم پوشش و حجاب واحد در محيط هاي دانشگاهي
- آسيب شناسي حجاب در دانشگاه ها

دانشجويان
- حجاب و امنيت و آزادي
- عفاف و حجاب در اديان و مكاتب مختلف
- عفاف و حجاب، فعاليتهاي فردي و اجتماعي
- عفاف و حجاب و جواني و ازدواج
- الگو و حدود و حريم حجاب و پوشش
- پوشش و حجاب واحد در دانشگاه ها

نظرات