اولین همایش بین المللی و جشنواره “تغییر اقلیم ، مسئولیت اجتماعی و نسل آینده“ در ایران

اولین همایش بین المللی و جشنواره “تغییر اقلیم ، مسئولیت اجتماعی و نسل آینده“ در ایران

محورهاي كنفرانس:

- بهره‎وري توليد و مصرف انرژي و مواد و تغيير اقليم   
- فناوري، انرژي‎هاي تجديد پذير و تغيير اقليم
- تعهدات و تعاملات بين‎المللي و تغيير اقليم
- امنيت غذايي، بهداشت، پسماند و تغيير اقليم
- سازگاري و آمادگي در مقابله با تغيير اقليم
- آب، تغيير كاربري زمين ، تخريب سرزمين و  تغيير اقليم
- مسئوليت اجتماعي و تغيير اقليم
- آموزش و فرهنگ سازي و تغيير اقليم

نظرات