سومین همایش کشوری سموم طبیعی

سومین همایش کشوری سموم طبیعی

سومين همايش كشوري سموم طبيعي توسط دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و با همكاري سازمانها و مؤسسات مرتبط در روزهاي 29 بهمن تا اول اسفند 92 درتهران(سالن همايش هاي دانشكده داروسازي) برگزار مي گردد.


حيطه هاي اصلي همايش:
- سموم گياهي
- سموم جانوري
- سموم ميكروبي(مايكوتوكسين ها و باكتريوتوكسين ها)

محور هاي همايش:
- ونوم ها (زهرها)، آنتي ونوم ها و آنتي دوت ها
- ژنوميكس و پروتئوميكس سموم طبيعي
- سموم طبيعي و پشرفت هاي داروئي
- تنوع زيستي و تاكسونومي
- شيمي سموم طبيعي
- جنبه هاي داروئي و سم شناسي سموم طبيعي
- علائم، عوارض و مديريت درمان مسموميت با سموم طبيعي و گزش هاي جانوري
- ارزيابي خطر، جنبه هاي قانوني و اخلاقي مرتبط با سموم طبيعي
- جنبه هاي محيطي و اثرات سموم طبيعي بر سلامت انسان و حيوانات
- سايركاربرد هاي سموم طبيعي

رئيس همايش: دكتر حسين وحيدي
دبير علمي: دكتر حسين وطن پور
دبير اجرايي: دكتر كريم ابراهيم نجف آبادي

نظرات