اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

با توجه به تئوري حركت قاره ها و فعاليت گسلها بويژه در دوران چهارم زمين شناسي، نقش گسلها و آتشفشانها در ايجاد زلزله ها واضح و آشكار است.گسلهاي فعال در صفحات مختلف زمين، زلزله هاي فراواني ايجاد مي كنند و از اين فرايند مخاطرات فراواني متوجه ابنيه ها، مستحدثات، انسانها و منابع انرژي در سطح زمين مي باشد.شناسائي مناطق مستعد لرزه خيز و پديده زلزله و روشهاي جلوگيري از تخريب و مقاوم سازي ابنيه ها و ايمن سازي خطوط انتقال انرژي از مهمترين فعاليتهاي علمي و پژوهشي در راستاي مقابله با زلزله مي باشند.اين همايش با محورهايي كه در آن تعريف شده مي تواند نقش مهمي را در شناسايي و مبارزه با مخاطرات ايجاد نمايد.به همين منظور اين واحد دانشگاهي برآن شده تا با همكاري ساير ارگانها ذيربط همايش ملي با عنوان:«زلزله شناسي و مهندسي زلزله»اجرا نمايد تا كانوني جهت حضور متخصصين و ارائه نظرات آنها در يك جمع علمي باشند.

 

 

محورهاي همايش:

زلزله شناسي
-لرزه زمين ساخت و ديرينه لرزه شناسي
- زلزله شناسي و شبكه هاي لرزه نگاري
- زلزله شناسي مهندسي و جنبش شديد زمين
- پيش بيني و هشدارهاي پيش از وقوع

مهندسي ژئوتكنيك
- ابنيه خاكي (پي، ديوار حايل، سدهاي خاكي، ابنيه هاي زير زميني و ....)
- اثرات ساختگاه و اندر كنش خاك وسازه
- مطالعات آزمايشگاهي و صحرائي
- مخاطرات ژئوتكنيكي

مهندسي زلزله
-مطالعات مرتبط با مهندسي زلزله در سه زمينه ساختمان، شريانهاي حياتي و سازه هاي خاص
- مدل سازي و تحليل ديناميكي سازه ها
- طراحي لرزه اي
- بهسازي لرزه اي، فناوري و روشهاي نوين
- مطالعات آسيب پذيري و برآورد خسارت لرزه اي
- مباحث آئين نامه اي
- روشهاي آزمايشگاهي
- اندازه گيري، شناسايي و پايش لرزه اي
- كنترل لرزهاي سازه ها
- درسهاي زلزله هاي اخير
- بهسازي لرزه اي ابنيه تاريخي

مديريت خطر پذيري لرزه اي
- نو سازي و توسعه شهري - منطقه اي مبتني بر ديسك زلزله
- مسائل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مديريت خطر پذيري زلزله
- مديريت خطر پذيري در شهرها و مناطق روستائي
- آموزش همگاني، آمادگي و اطلاع رساني
- مديريت واكنش اضطراري، باز تواني و باز سازي
- فن آوريهاي نوين در مديريت خطر پذيري و بحران

نظرات