اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی

اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی

محورهاي همايش:

كاربرد علوم و فناوري هاي نوين در :
- زراعت ( بيوتكنولوژي، اصلاح واريته­هاي گياهي،  برآورد  و مديريت محصولات كشاورزي تنشهاي محيطي)
- دامپروري (اصلاح، تغذيه، بيوتكنولوژي و مديريت دامپروري)
- صنايع غذايي (ميكروبيولوژي، تكنولوژي هاي نوين و بيوتكنولوژي در صنايع غذايي
- آب و خاك (نقشه برداري خاك، كيفيت خاك و مديريت پايدار آن)
- ترويج و توسعه كشاورزي ( كاربرد IT  و ICT  در ترويج و توسعه كشاورزي)
- مكانيزاسيون كشاورزي (مديريت كاشت، داشت و برداشت محصولات كشاورزي، مهندسي فرآوري محصولات كشاورزي)
- آبياري (بهره وري آب ، روشهاي نوين آبياري و ...)
- گياهپزشكي (آفات وعوامل بيماريزاي گياهي و ...)
- باغباني (تغذيه محصولات باغباني، هورمون‌هاي گياهي، و...)
- هواشناسي كشاورزي (كاربرد RS و GIS در شناخت و ارزيابي خشكسالي هاي كشاورزي و ...)
- شيلات و محيط زيست (زيست فناوري، مديريت پسماند و بازيافت محصولات كشاورزي، شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي زيست محيطي، مديريت و مكان يابي دفن زائدات، ارزيابي محيط زيست و آمايش سرزمين، حفظ تنوع زيستي و اكوتوريسم، اثرات نانو ذرات در محيط زيست، معرفي نرم افزار ها و مدل سازيهاي نوين در حفظ تنوع زيستي)
- جنگل و مرتع (كاربرد RS و GIS در مديريت جنگل و مرتع)
- آبخيزداري (كاربرد RS و GIS در مديريت جامع حوضه هاي آبخيز)
- بيابان (كاربرد RS و GIS در پايش بيابان، روش هاي نوين كنترل فرسايش بادي و ...)

كاربرد GIS  و RS در محيط زيست شامل :
- شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي زيست محيطي در مديريت و مكان يابي دفن زائدات، در ارزيابي محيط زيست و آمايش سرزمين، در حفظ تنوع زيستي و اكو توريسم
- اثرات نانو ذرات در محيط زيست
- كاربرد بيو تكنولوژي در حفظ محيط زيست
- معرفي نرم افزارها و مدل سازيهاي نوين در حفظ تنوع زيستي

نظرات