اولین کنفرانس منطقه ای کاربرد حسابداری و مدیریت مالی در مسائل اقتصادی و اجتماعی

اولین کنفرانس منطقه ای کاربرد حسابداری و مدیریت مالی در مسائل اقتصادی و اجتماعی

محورهاي كنفرانس:

بخش حسابداري
- حسابداري و آموزش كاربردي آن
- حسابداري و توسعه اقتصادي (با رويكرد حماسه اقتصادي)
- حسابداري ، حسابرسي و ورشكستگي
- حسابداري اسلامي، موانع، چالشها و راهكارهاي اجرايي
- تازه هاي حسابداري و حسابرسي
- اخلاق در حسابداري و حسابرسي
- حسابداري ، حسابرسي و فناوري اطلاعات
- حسابداري مسئوليت هاي اجتماعي
- حسابداري زيست محيطي، حوادث و بلاياي طبيعي
- حسابداري مالياتي ، بررسي موانع و محدوديتها
- حسابداري مديريت و صنعت (روشهاي نوين هزينه يابي)
- حسابداري منابع انساني
- حسابداري دولتي در ايران و بررسي كارايي يا لزوم اصلاح سيستم كنوني

بخش مديريت مالي
- تئوري ها و ابزارهاي نوين مالي و نقش آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي
- لزوم تدوين استانداردهاي مديريت مالي براي واحدهاي اقتصادي متوسط و بزرگ
- مهندسي مالي (طراحي ابزارهاي مالي اسلامي در حوزه بانكداري)
- مديريت مالي و فناوري اطلاعات
- گزارشگري يكپارچه و مديريت مالي
- حاكميت شركتي در جوامع اسلامي
- ساير موضوعات مرتبط

 

دبير اجرايي كنفرانس:  آقاي عباس گلي   
دبير علمي كنفرانس: آقاي اميد فرجي

نظرات