دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری

دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری

اهداف همايش:

تقويت رقابت پذيري صنايع با توجه به مولفه هاي كارآفريني
شناساندن رابطه مثبت ميان رقابت پذيري و كارآفريني
 شناخت ويژگيهاي عمومي يك رفتار كارآفرينانه از منظر رقابت پذيري صنايع
شناخت عوامل كلي موفقيت و شكست در نوآوري و ايجاد يك شركت نوپا
 شناسايي، ارزشيابي و كسب منابع دانش فني در ايجاد كسب و كار كارآفرينانه با توجه به مولفه هاي رقابت پذيري
درك امور مربوط به ايجاد و ارائه يك طرح كسب و كار جديد با توجه به رقابت پذيري صنايع

 


محورهاي همايش:

كارآفريني و رقابت پذيري پايدار
رقابت پذيري و شركتهاي دانش بنيان
منابع انساني و رقابت پذيري
مديريت استراتژيك و كارآفريني
خوشه هاي صنعتي و مزيت رقابتي
مزيت رقابتي صنعتي و معدني و كارآفريني
كارآفريني سبز و رقابت پذيري
كارآفريني و اكوتوريسم
فناوري اطلاعات ، كارآفريني و رقابت پذيري
آموزش عالي، كارآفريني و رقابت پذيري
و ساير موضوعات مرتبط با كارآفريني و رقابت پذيري

 

 

دبير كل همايش: آقاي دكتر ابوالحسن حسيني
دبير علمي همايش: آقاي دكتر ابراهيم صالحي عمران

نظرات