دومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه

دومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه

اهداف همايش:

- ارائه و عرضه ي آخرين دستاوردهاي پژوهشي و فناوري در صنعت
- تبيين نقش و اهميت پژوهش و فناوري در حل مشكلات صنعت
- بحث و تبادل نظر واحدهاي صنعتي برگزيده در رابطه با پروژه هاي انجام شده
- توسعه و بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه
- تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و فناوري
- ارائه نمونه هاي موفق ارتباط صنعت و دانشگاه


محورهاي همايش:

- آسيب شناسي نظام آموزش عالي در زمينه تعامل صنعت و دانشگاه
- تنگناها و مشكلات موجود در مسير ارتباط صنعت و دانشگاه و روش هاي برون رفت از آنها
- موانع قانوني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ارتباط صنعت و دانشگاه
- توسعه صنعت و آموزش عالي بر مبناي آمايش سرزمين
- تعامل صنعت و دانشگاه در چارچوب اقتصاد مقاومتي
- تاثير تعامل صنعت و دانشگاه در بهبود فضاي كسب و كار
- اقتصاد دانش بنيان و تعامل صنعت و دانشگاه
- زيرساختارها و راهكارهاي استفاده از دستاوردهاي علمي دانشگاه ها در صنعت
- تبيين مدل ارتباطي صنعت و دانشگاه با تكيه بر مدل ايراني- اسلامي

رئيس همايش : آقاي محسن جلالپور
دبير كل همايش : آقاي دكتر حسين مير محمد صادقي


نظرات