اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت

اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت

محور هاي اصلي همايش:

حسابداري

- حسابداري دولتي و پاسخگويي
- سيستم هاي اطلاعات حسابداري
- نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه
- اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها
- كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
- توليد و حسابداري مديريت
- اثر بخشي گرايشات حسابداري
- حسابداري اجتماعي
- حسابداري سرمايه فكري
- حسابداري محيط زيست
- يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري
- لزوم به كارگيري تفكرات نوين در ميان تصميم گيرندگان و تدوين كنندگان قوانين و استانداردها
- اخلاق حرفه اي در حسابداري وحسابرسي 
- مهندسي مالي, رويكردها و چالش ها و تحقيقات كاربردي
- تاثير حسابداري بر سرمايه هاي ملي همچون نفت
- استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
- روش هاي تأمين مالي در سازمان ها ودانشگاه ها
- استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي
- نوآوريهاي مالي در حوزه حسابداري
- كاربرد اينترنت در حسابداري
- نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي
- مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران
- حسابرسي وچالش هاي پيش رو
- حسابرسي عملكرد مديريت
- و تمام موضوعات مرتبط با حسابداري و حسابرسي

 
مديريت

- مديريت و تكنيك هاي بهينه سازي ( 5S، شش سيگما، كايزن و ... )
- افق هاي نوين در مديريت
- چالشهاي فرا روي مديريت
- مديريت دانش
- سيستم ارزيابي متوازن
- بازريابي وسرمايه گذاري
- سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
- مديريت رفتار در سازمانها و شركت ها
- مديريت زمان در سازمانها و شركت ها
- كارآفريني
- نقش مديريت در افزايش توليد ملي
- توانمند نمودن منابع انساني سازمانها
- عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني
- ارزشگذاري منابع انساني و سرمايه فكري
- بررسي رويكرد مديريت ارتباط با مشتريان
- مديريت سود در سازمانها
- مديريت زمان و نقش آن در موفقيت مديران در سازمانها
- توسعه نظام اطلاع رساني و ارتباط با ذينفعان
- سازمان و اندازه گيري رضايت مشتريان
- مديريت و بهره وري رسانه
- نقش مديريت در صنعت
- آثار اقتصادي و فرا اقتصادي درآمدهاي مالياتي
- و تمام موضوعات مرتبط با مديريت

نظرات