سومین همایش مدیریت شهری، شبکه دانشی شهرداری ها

سومین همایش مدیریت شهری، شبکه دانشی شهرداری ها

اهداف همايش:

- معرفي و تشكيل شبكه دانشي شهرداري­ها
- انتقال دانش و اطلاعات به منظور حمايت از رشد و بهبود عملكرد شهرداري­ها
- تقدير از تجارب موفق شهرداري­ها و شناسايي مدل­هاي برتر و خلاقانه
- مستندسازي و تدوين تجربيات برتر شهرداريها

 

 

محورهاي همايش:

- الگوهاي تدوين راهبردها و برنامه هاي عملياتي توسعه شهرها
- مدل هاي ارزيابي و بهبود عملكرد شهرداري ها
- تحقق مديريت يكپارچه شهري بر پايه شبكه يكپارچه اطلاعات شهري
- بلوغ متوازن مولفه هاي توسعه شهر
- پايش و نظارت مستمر بر حوزه هاي عملكردي شهرداري ها
- اكتساب، رسوب و اشتراك دانش و تجارب در شهرداري ها
- آينده پژوهي در مديريت شهري
- شناسايي، ايجاد و ارتقاي شبكه هاي تأمين خدمات شهري

 

 

نظرات