کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

اهداف همايش:

-  ارايه دستاوردهاي پژوهشي محققان و پژوهشگران داخلي در زمينه مديريت
-  تبادل ديدگاه ها و بحث پيرامون موضاعات ارائه شده
-  معرفي آخرين دستاوردها و فنون مديريتي در سطح جهان

محورهاي همايش:

مديريت كيفيت، بهره وري و تعالي سازماني
- مديريت كيفيت فراگير، بهره‌ وري و تعالي سازماني، مديريت عملكرد ،روشهاي حل مساله
رهبري و رفتار سازماني
- رهبري، مديريت تحول، فرهنگ سازماني، ارتباطات سازماني، مديريت تعارض، مديريت استرس
مديريت توليد، فرايند وعمليات
- مديريت عمليات، مديريت زنجيره تامين، پژوهش عملياتي، مديريت پروژه، مديريت فرايندها
 مديريت مالي
- مديريت مالي موسسات، مديريت سرمايه گذاري، مديريت ريسك، مديريت تأمين مالي
 مديريت سيستمها و فناوري اطلاعات
- مديريت دانش، سيستم‌ هاي اطلاعاتي، تجارت الكترونيكي،دولت الكترونيكي، استراتژي الكترونيكي
 استراتژي و رقابت
- مديريت استراتژيك، برنامه ريزي استراتژيك، تحليل رقابتي،ادغام و خريد، پيمان‌هاي استراتژيك
مديريت منابع انساني
- آموزش و توسعه، سيستم‌هاي جبران خدمات، نظام‌هاي ارزشيابي عملكرد كاركنان، جذب و گزينش كاركنان
مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه
- تحقيق و توسعه، سياستگذاري تكنولوژي، انتقال تكنولوژي، استراتژي تكنولوژي، نوآوري و كارآفريني
مديريت بازار
- استراتژي بازار، تحقيقات بازار، صادرات و بازاريابي بين المللي، خدمات پس ازفروش، مديريت ارتباط با مشتريان، تبليغات، قيمت‌ گذاري
 حكمراني، اخلاق و مسئوليت اجتماعي
- حكمراني خوب، سازمان هاي غير دولتي ،روابط دولت و بخش خصوصي، نقش شبكه ها در تصميم گيري، الگوهاي اخلاق حرفه‌اي، مسئوليت پذيري و شفافيت در سازمانها، ارتباط بين بنگاه و جامعه
مديريت عمومي
- سازماندهي و ساختار سازماني، نظام‌هاي كنترل و نظارت، مديريت دولتي، رويكردها نوين در نظريه‌هاي مديريت

مديريت بهبود كيفيت فرآيند ياددهي - يادگيري

- روش هاي نوين آموزشي، آموزش و فناوري اطلاعات، آموزش و ارزشيابي، آموزش و كارآفريني، تاثير عوامل محيطي بر آموزش

دبير علمي همايش : دكتر سيد جواد ايرانبان
دبير اجرايي همايش : مهندس مهدي صفرپور

نظرات