اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

محورهاي همايش :

- مهندسي ومديريت كشاورزي وتوسعه پايدار
- مهندسي ومديريت محيط زيست وتوسعه پايدار
- مهندسي ومديريت منابع طبيعي وتوسعه پايدار
- مهندسي ومديريت درياهاوتوسعه پايدار
- مهندسي ومديريت شيلات و آبزيان وتوسعه پايدار
- مهندسي ومديريت جنگل وتوسعه پايدار
- مهندسي ومديريت مرتع وتوسعه پايدار
- مهندسي ومديريت بيابان وتوسعه پايدار
- مهندسي ومديريت دام و دامپزشكي وتوسعه پايدار
- مهندسي ومديريت اقليم وتوسعه پايدار
- مهندسي ومديريت توليدات گياهي ومحصولات زراعي توسعه پايدار
- مهندسي ومديريت آبخيزداري و مديريت منابع آب وخاك و توسعه پايدار
- و سايرمحورهاي مرتبط با كشاورزي، محيط زيست ومنابع طبيعي پايدار

 

 

رييس همايش: مهندس سجادآستاني
دبيراجرايي: مهندس الهام رنجبرضرابي
دبيرعلمي: دكتر قاسم اسديان

نظرات