اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

محورهاي همايش :

- برنامه ريزي ومحيط زيست
- حفاظت ومحيط زيست
- مديريت ومحيط زيست
- حمايت ومحيط زيست
- ارزيابي ومحيط زيست
- انرژي ومحيط زيست
- كشاورزي ومحيط زيست
- آلودگي ها ومحيط زيست
- نانو ومحيط زيست
- پساب ومحيط زيست
- پسماند ومحيط زيست
- تنوع زيستي ومحيط زيست
- درياها ومحيط زيست
- تالاب ها ومحيط زيست
- حقوق ومحيط زيست
- مديريت محيط زيست
- اسلام ومحيط زيست
- فرهنگ ومحيط زيست
- آموزش ومحيط زيست
- فناوري هاي نوين ومحيط زيست
- ساير ايده هاي نوين در جنبه حمايت، حفاظت ومديريت محيط زيست

 

 

رييس همايش: مهندس سجادآستاني
دبيراجرايي: مهندس الهام رنجبرضرابي
دبيرعلمي: دكترمهدي رياحي خرم

نظرات