اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا

اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا

محورهاي همايش :

-گردشگري و محيط زيست
-گردشگري وطبيعت گردي
-گردشگري و جغرافيا
-گردشگري ومدل هاي اقليمي
-گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي وجنگلي
-گردشگري در سواحل
-گردشگري و توسعه پايدار
-گردشگري شهري
-گردشگري روستايي
-استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري
-گردشگري مذهبي
-گردشگري فرهنگي
گردشگري وموزه ها
-تغييرات آب و هوايي و گردشگري
-نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري
-آموزش و تورگرداني گردشگري
-گردشگري وموسيقي هاي محلي
-گردشگري ادبي
گردشگري ورزشي(كوهنوردي ،كويرنوردي، دوچرخه سواري توريستي، اسكي)
-محورهاي ويژه ومرتبط با گردشگري وطبيعت گردي
- و ...

نظرات