ششمین همایش ملی آموزش

ششمین همایش ملی آموزش

اهداف همايش:

- بهبود سطح كيفي فرآيند ياددهي - يادگيري
- ترويج فرهنگ پژوهشگري در دانشجويان
- اطلاع رساني در مورد آخرين يافته هاي علمي در زمينه فن آوري هاي نوين آموزشي
- بسط دانش و به اشتراك گذاري تجارب موفق در طرح هاي كاربردي در حوزه آموزش و يادگيري
- شناسايي چالش ها و رويكردهاي توسعه اي جهت ارتقاء كيفيت آموزش در كشور

 

محورهاي همايش:

محققان محترم مي توانند در زمينه ساير موضوعات مرتبط با محورهاي همايش نيز نسبت به ارائه مقاله اقدام نمايند.

- روش هاي نوين آموزشي در علوم (فني و مهندسي، پايه، انساني) تربيت بدني و هنر
- تاثير جهاني شدن در فرآيند آموزش
- آموزش و خلاقيت
- آموزش و فناوري اطلاعات
- آموزش و ارزشيابي
- آموزش و كارآفريني
- آموزش فني و حرفه اي
- تاثير عوامل محيطي بر آموزش
- روش هاي نوين آموزش

 

نظرات