همایش جامعه شناسی مصرف

همایش جامعه شناسی مصرف

محورهاي همايش:

- مصرف كالاهاي فرهنگي
- رسانه‌ها و مصرف
- زنان و مصرف
- چالش‌هاي گرايش به مصرف كالاهاي خارجي
- مصرف در متون اسلامي (قرآن كريم، روايات، نهج‌البلاغه،...)
- مصرف در اديان ديگر
- جهاني‌ شدن و مصرف
- اقتصاد مقاومتي
- نقش نهادهاي اجتماعي (خانواده، مدرسه ...) در مصرف
- جوانان و مصرف
- سبك زندگي و مصرف
- ساخت و جمعيت و مصرف
- الگوهاي مصرفي خانواده هاي شهري
- الگوي مصرف و لزوم آموزشهاي شهروندي
- الگوي مصرف و عوارض ناشي از آن در مديريت شهري

 

 

نظرات