بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران

بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران

بيست و دومين دوره كنفرانس مهندسي برق ايران توسط دانشگاه شهيد بهشتي در ارديبهشت ماه 1393 برگزار مي گردد. اين كنفرانس با هدف گسترش دانش فني و ايجاد محيطي علمي و فني جهت تبادل اطلاعات، ارائه آخرين يافته هاي پژوهشي و همچنين تشويق محققان، برنامه ريزي شده است.

 

محورهاي كنفرانس:

- قدرت
- الكترونيك
- مخابرات
- كنترل
- كامپيوتر
- مهندسي پزشكي

 


رئيس دانشگاه و رئيس كنفرانس: دكتر محمد مهدي طهرانچي
دبير كميته دائمي: دكتر مسعود شفيعي
دبير كنفرانس و رئيس كميته برگزاري: دكتر محمد عشقي
دبير كميته علمي: دكتر سيد ابراهيم افجه اي

 

نظرات