چهارمین کنفرانس مدیریت اجرایی

چهارمین کنفرانس مدیریت اجرایی

اهداف كنفرانس:

- ارتقاء و توسعه و ترويج مديريت اجرايي در كشور
- تعامل و تبادل تجارب اساتيد، مديران و متخصصين حوزه مديريت اجرايي
- معرفي مدل هاي موفق از كسب و كارهاي تاثير گرفته از شيوه هاي جديد و تاثير گذار مديريت اجرايي
- معرفي آخرين دستاوردها و تجربيات علمي، پژوهشي و كاربردي در حوزه مديريت اجرايي


محورهاي كنفرانس:

- جهاني شدن و ايجاد كسب وكارهاي جديد (نوين)
- توسعه سازماني و شبكه هاي اجتماعي
- ترسيم مولفه هاي كسب وكارهاي آينده
- كسب و كارهاي بدون مرز، الزامات و شايستگي ها
- استراتژي هاي ايجاد و توسعه شبكه در كسب و كارهاي نوين و برتر
- پويش محيط و جهاني شدن
- شاخصهاي استعدادهاي جهاني
- آينده گرايي و آينده پژوهي سازماني
- رهبران آينده و نقش آفريني سازماني
- مديريت اجرايي و فناوري هاي آينده
- مديريت اجرايي كشور، جهاني شدن و پارادايم هاي آينده


دبير كنفرانس: پروفسور سيد مهدي الواني
دبير اجرايي: مهندس مهرداد شرافت

نظرات