اولین همایش ملی سازه های آبی و آبیاری

اولین همایش ملی سازه های آبی و آبیاری

محورهاي همايش:

- مدل هاي فيزيكي و آزمايشگاهي سازه هاي آبي
- مدل سازي عددي سازه هاي آبي
- مباحث نوين در سازه هاي آبي
- طراحي و اجراي سازه هاي آبي
- طراحي بهينه مجاري جمع آوري سيلابهاي شهري
- اثرات زيست محيطي طراحي و اجراي سازه هاي آبي
- بهره برداري بهينه از سازه هاي آبي
- پدافند غير عامل و مديريت بحران در سازه هاي آبي
- مطالعات اقتصادي و اجتماعي در طراحي سازه هاي آبي
-  سازه هاي تاريخي در ايران و جهان

دبير همايش: دكتر حسين ابراهيمي
دبير علمي همايش: دكتر امير احمد دهقاني
دبير اجرايي همايش: دكتر حسين شريفان

نظرات