همایش مدیریت کنترل پروژه

همایش مدیریت کنترل پروژه

انجمن علمي ايده پژوهان با همكاري شهرداري تهران و انجمن مديريت همايش مديريت و كنترل پروژه اي را با عنوان "مديريت و كنترل پروژه با رويكرد عملي مديريت پروژه سازماني "  برگزار مينمايد.

محورهاي همايش:

- روشهاي نوين پايش پروژه
- سيستمهاي اطلاعاتي و مديريت پروژه
- سيستمهاي گزارش گيري آنلاين پروژه
- مديريت پروژه ، كاركردها و روشها
- مدل هاي تخصيص منابع
- روشهاي احتمالي در كنترل پروژه
- كاركرد نرم افزار ها در روشهاي نوين كنترل پروژه
- استانداردهاي بين المللي در زمينه مديريت و كنترل پروژه

نظرات