اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی

اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی

محورهاي همايش:

- چالش هاي تأمين آب كشاورزي
- چالش هاي قيمت گذاري آب كشاورزي
-  چالش هاي آلودگي  ناشي از فعاليت هاي شهري، صنعتي و كشاورزي در منابع آب
-  چالش هاي كاربرد آبهاي نامتعارف در كشاورزي
-  چالش هاي اجتماعي – حقوقي تخصيص بهينه منابع آب
-  چالش هاي تغيير االگوي كشت در مديريت آب كشاورزي
-  چالش هاي وقوع بلاياي طبيعي در مديريت آب كشاورزي
-  چالش هاي ناشي از تغييراقليم در مديريت آب كشاورزي
-  چالش هاي مشاركت بخش خصوصي در مديريت آب كشاورزي
-  چالش هاي بكارگيري تكنولوژي هاي نوين در مديريت آب كشاورزي
-  چالش هاي ناشي از سوء مديريت بر منابع آب و بهره برداري نامتوازن در حوزه هاي آبي

رئيس همايش: دكتر پيام نجفي
دبير همايش: دكتر حسين شريفان
دبير علمي همايش: دكتر حسين انصاري
دبير اجرايي همايش: دكتر بهنام سروري

نظرات