اولین همایش ملی آبیاری و بهره وری آب در کشاورزی

اولین همایش ملی آبیاری و بهره وری آب در کشاورزی

محورهاي همايش:

- طراحي و اجراي سيستم ها و شبكه هاي آبياري
- بهره برداري و نگهداري از سيستم ها و شبكه هاي آبياري
- ارزيابي سيستم ها و شبكه هاي آبياري
- مشكلات خاص در سيستم ها و شبكه هاي آبياري
- بهسازي سيستم ها و شبكه هاي آبياري
- مديريت سيستم ها و شبكه هاي آبياري در شرايط بحراني (خشكسالي / سيلاب)
- بهره وري آب در كشاورزي
- مديريت تقاضا و مصرف آب در كشاورزي
- بكارگيري اتوماسيون و هوشمندسازي در سيستم هاي آبياري
- مباحث نوين در آبياري
- مسائل اقتصادي و مالي در سيستم ها و شبكه هاي آبياري
- مسائل اجتماعي در سيستم ها و شبكه هاي آبياري
- صنايع و تجهيزات آبياري

 

 

رئيس همايش: دكتر كامران داوري
دبير همايش: دكتر حسين انصاري
دبير علمي همايش: دكتر مجيد مير لطيفي
دبير اجرايي همايش: دكتر حسين شريفان

نظرات