اولین همایش کشوری چالشها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی

اولین همایش کشوری چالشها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی

محورهاي همايش:

- تعامل استاد و دانشجو در فرهنگ اسلامي
- اخلاق حرفه اي در آموزش دانشجو
- مشاركت دانشجو در تصميم سازي آموزشي
- جايگاه و دستاوردهاي كميته مشورتي دانشجويي
- مشاركت دانشجو در ارزشيابي اموزش
- مشاركت دانشجو در فرآيند هاي ياددهي - يادگيري
- رابطه عدالت آموزشي با مشاركت دانشجو
 

نظرات