همایش منطقه ای مدیریت سیلاب در مناطق خشک

همایش منطقه ای مدیریت سیلاب در مناطق خشک

محورهاي همايش:

- مديريت نوين در در مديريت سيلاب
- تغير اقليم و مديريت و كنترل سيلاب
- تجارب بين المللي در زمينه مديريت سيلاب
- برنامه ريزي و مديريت جامع حوزه هاي آبخيز و توسعه پايدار
- ارزيابي و آسيب سنجي خطر سيلاب و راهكارهاي تعديل آن
- جنبه هاي زيست محيطي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي مديريت سيلاب
- كميت و كيفيت روان آبهاي حاصل از آب باران در مناطق شهري و غير شهري و روشهاي استحصال
- كاربرد مدلهاي عددي و رايانه اي و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)در طراحي و مديريت سيلاب
- معيارهاي طراحي فني، مصالح مورد استفاده، نحوه اجرا، نگهداري و پايش سيستم هاي جمع آوري آبهاي سطحي

نظرات