همایش سبک زندگی امام سجاد (ع)

همایش سبک زندگی امام سجاد (ع)

موضوعات همايش:

- مفهوم سبك زندگي از منظر امام سجاد
- بررسي مباني و شاخصه هاي سبك زندگي در سيره امام سجاد (ع)
- الگوها، مدلهاو نمادهاي سبك زندگي در سيره امام سجاد (ع)
- مولفه هاي سبك زندگي از منظر امام سجاد (ع)
- اصول و روش هاي تغيير در سبك زندگي از منظر امام سجاد (ع)
- اصول و روش هاي نوآوري در سبك زندگي از منظر امام سجاد (ع)
- نقش سيره امام سجاد (ع) در سبك زندگي
- آسيب شناسي سبك زندگي اسلامي در سيره امام سجاد (ع)
- مولفه هاي سبك زندگي اسلامي در صحيفه سجاديه
- مولفه هاي سبك زندگي اسلامي در رساله حقوق

 


محورهاي همايش:

- سبك زندگي امام سجاد (ع) در مقياس فردي
- سبك زندگي امام سجاد (ع) در مقياس خانوادگي
- سبك زندگي امام سجاد (ع) در مقياس اجتماعي
- سبك زندگي امام سجاد (ع) در مقياس حكومتي

نظرات