همایش علمی و تخصصی توانمندسازی دختران تحت کمیته امداد امام خمینی (ره)

همایش علمی و تخصصی توانمندسازی دختران تحت کمیته امداد امام خمینی (ره)

محورهاي همايش:

- ازدواج
- اشتغال
- آموزش مهارتهاي زندگي
- بهداشت و سلامت روان
- ارتقاء سطح تحصيلي

نظرات