کنگره ملی مهندسی برق مجلسی

کنگره ملی مهندسی برق مجلسی

كنگره ملي مهندسي برق مجلسي با پذيرش مجموعه ايي از مقالات در گرايشهاي مختلف مهندسي برق و به طور ويژه با تا كيد بر سه شاخه مديريت انرژي، مخابرات و مكاترونيك توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي و با مشاركت و همكاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران برگزار ميگردد.

 

نظرات