همایش سراسری پدافند غیرعامل در علوم و مهندسی با تأکید بر استتار، اختفاء و فریب

همایش سراسری پدافند غیرعامل در علوم و مهندسی با تأکید بر استتار، اختفاء و فریب

اهداف همايش:

- تبيين و ارتقاي جايگاه علوم و مهندسي در توسعه همه جانبه
- دفاع غير عامل با رويكرد استتار، اختفاء و فريب به منظور:
  - توسعه دانش، تحقيقات و فعاليتهاي علمي و آموزشي پدافند غير عامل
  - تعامل و همكاري هاي علمي و كاربردي بين مراكز آموزشي، پژوهشي، صنعتي و نظامي
  - شناخت و ارزيابي تهديدات  و توانمندي هاي دشمن و ارايه راه كارهاي مقابله
  - ارايه دستاوردها و فعاليت هاي انجام شده در جهت بهره وري
  - الگوها و روش هاي مصون سازي زير ساخت هاي حياتي و حساس كشور

 


محورهاي كنفرانس:

- راهبردها و سياست ها در حوزه دفاع غير عامل
- تهديدات (شناخت - ارزيابي - مقابله)
- مواد، روش ها و فناوري هاي نوين در استتار، اختفاء و فريب براي انواع اهداف متناسب با تهديدات امنيتي
- الزامات طراحي استتار، اختفاء و فريب براي انواع اهداف
- شبيه سازي، مدل سازي و نظريه پردازي بنيادي
- روش ها و سامانه هاي ضد استتار، اختفاء و فريب
- حفاظت از اهداف
- تجربيات دفاع مقدس و ساير كشورها

نظرات