سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

اهداف كنفرانس:

- ايجاد بستري براي پژوهش پيرامون طراحي داخلي
- تبيين جايگاه حرفه اي معماري داخلي در جامعه
- زمينه سازي تدوين و ارتقاء سطح آموزش هاي علمي و مهارتي معماري داخلي
- ايجاد ارتباطات ميان رشته اي لازم براي قوام يافتن حرفه معماري داخلي
- شناخت وضعيت موجود و پيش بيني آينده فرآوري حرفه
- معرفي فنون و دستاوردهاي پيشرو جهاني در حوزه معماري داخلي و دكوراسيون

 


به طور كلي محورهاي سومين كنفرانس بر روي دو پايه اصلي انسان و مباني نظري در معماري داخلي و دكوراسيون و جايگاه حرفه اي اين تخصص استوار است:

- كنش هاي رفتاري متقابل انسان و محيط زندگي و تاثير آن در معماري داخلي
- مباني هنرهاي تجسمي در معماري داخلي
- فرهنگ رفتاري جوامع مختلف و ارتباط آن با معماري داخلي
- معماري داخلي در جهان اسلام
- الگوهاي اصيل هنر ايران و جايگاه آن در معماري داخلي
- نگرش هاي نوين در حرفه معماري داخلي و دكوراسيون
- طراحي معماري داخلي در گذر زمان
- فرآيند پروژه هاي بازسازي در حرفه معماري داخلي
- تقاضاي اجتماعي معاصر در پردازش محيط زندگي
- معماري داخلي در ارتباط با ديگر هنرها
- نقش طراحي جزئيات و شيوه هاي نوين اجرائي در حرفه معماري داخلي
- آموزش هاي آكادميك و مهارتي در معماري داخلي

 

نظرات