بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

اهداف همايش:

- ايجاد ارتباط بين پژوهشگران،دانشگاهيان ومتخصصان صنايع مرتبط
- آشنايي هر چه بيشتر محققان و علاقه مندان با آخرين دستاوردهاي بلورشناسي و كاني شناسي
- گسترش همكاري وتبادل نظر بين مراكز تحقيقاتي،دانشگاهي و صنعتي

 

 

موضوعات همايش:

- رشد ، خواص فيزيكي و شيميايي بلورها
- روشهاي تجربي در پراش پرتو ايكس الكترون ونوترون
- روش هاي تحليل ساختار بلور
- هندسه بلور و تعيين ساختار بلوري مولكول هاي معدني ، آلي و لايه هاي نازك آن
- زمين شناسي ، كاني شناسي و تعيين ساختار بلوري كاني ها
- ساختار بلوري ابر رساناها
- بلورهاي مايع و نانو بلورها
- بلورشناسي و كاني شناسي صنعتي
- ساختار بلوري در علوم زيستي
- و ساير زمينه هاي مرتبط با علوم بلور شناسي و كاني شناسي

 

 

نظرات