پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

اهداف كنفرانس:

- فراهم نمودن بستري براي تبادل نظر بين كارشناسان، محققان و خبرگان علمي و صنعت
- عرضه دستاوردهاي نوين محققان وپژوهشگران به مجامع علمي و صنعتي
- معرفي ابعاد وسيع مدل سازي هاي CFD در صنايع فرآيندي
- شناسايي توانمندي هاي CFD و كاربردهاي آن
- شناسايي محدوديت ها در اعتبار و كاربرد كدهاي CFD موجود و ترسيم افق پژوهش هاي مورد نياز

 

 


محورهاي كنفرانس:

جريان هاي چند فازي
-  جريان هاي واكنش دار
-  جريان هاي مغشوش
-  جريان هاي دانه اي
-  بستر هاي سيال
-  جريان هاي پاشنده
-  جريان در محيط متخلخل
-  جريان هاي دوغابي
-  جريان هاي سطح آزاد
-  جريان هاي گاز-جامد
-  جريان هاي گاز-مايع
-  جريان هاي مايع-مايع و....

تكنولوژي هاي جداسازي
-  سيكلون ها
-  هيدروسيكلون ها
-  اسكرابرها
-  فيلترها
-  غشاها
-  غلظت دهنده هاي ثقلي
-  كريستاليزاسيون
-  خشك كن ها و...

ماشين هاي دوار
-  پمپ ها
-  كمپرسورها
-  توربين ها و...

انرژي و محيط زيست
-  كنترل و پخش آلاينده ها
-  تصفيه آب
-  پيل هاي سوختي
-  احتراق و...

جريان هاي پيچيده
-  فرآيندهاي چند مقياسي
-  اكستروژن
-  رئولوژي
-  تانك ها و راكتورهاي همزده
-  برج هاي حباب دار
-  نانو سيالات و ...

تكنيك هاي مدلسازي CFD و اعتبار سنجي
-  توسعه حل الگوريتم عددي
-  تكنيك هاي پردازش موازي
-  توسعه كدهاي CFD براي شبيه سازي تكنيك هاي آشكارسازي و اندازه گيري جريان و ...

دستگاه هاي تبادل كننده حرارتي
-  مشعل ها و كوره ها
-  مبدل هاي حرارتي      
-  بويلر ها و...

آموزش CFD
-  جايگزيني آموزشه اي مجازي و بررسي تاثير آن بر كيفيت آموزش هاي مهندسي
-  روش هاي توسعه كدهاي

نظرات