پنجمین همایش ملی حبوبات

پنجمین همایش ملی حبوبات

حبوبات از منابع مهم غذايي سرشار از پروتئين براي تغذيه به شمار مي آيد. ارزش بيولوژيكي پروتئين حبوبات به سبب دارا بودن بسياري از اسيد هاي آمينه ضروري در مقايسه با ساير منابع تامين كننده پروتئين بسيار بالا مي باشد. با توجه به اهميت اين گروه از محصولات زراعي، همايش ملي حبوبات با هدف بررسي فرصت ها و چالش هاي فراروي توليد حبوبات در كشور از سال 1384 و به صورت دوسالانه برگزار گرديده است. با توجه به وجود قطب علمي حبوبات در گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، پنجمين دوره اين همايش در بهمن ماه 1392 توسط قطب علمي حبوبات برگذار خواهد شد.

 


اهداف همايش

- ارائه دستاوردهاي تحقيقات حبوبات كشور
- بررسي جايگاه حبوبات در بهبود نظام هاي زراعي
- بررسي چالش هاي فراروي توليد حبوبات كشور
- چگونگي بكار گيري فناوري هاي نوين در توليد پايدار حبوبات
- بررسي جايگاه حبوبات در تغذيه
- تبادل دانش فني وهم انديشي محققين ومتخصصين در زمينه حبوبات

 


محورهاي همايش:

- جنبه هاي به زراعي، فيزيولوژي و اكولوژي حبوبات
- تنش هاي زيستي وغير زيستي در حبوبات
- جنبه هاي اقتصادي- اجتماعي و بازاريابي و صادرات حبوبات
- جنبه هاي به نژادي و بيوتكنولوژي در حبوبات
- نيازهاي غذايي، كود و تغذيه در حبوبات
- جنبه هاي فني- مهندسي، مكانيزاسيون و فرآوري حبوبات

 

دبير كميته علمي: ناصر مجنون حسيني
دبير اجرايي: حسن عليزاده
  

نظرات