سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

 اهداف كنفـــرانس:

- تبيين نقش بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها در توسعه فناوري
- بررسي ضرورت‌ها و الزامات مديريت فناوري در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها
- بررسي تاثير سياست‌هاي كلان ملي بر توسعه فناوري در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها
- ارتقاي دانش مديريت فناوري در ميان مديران و كارشناسان بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي
- مستندسازي تجربيات ملي و بين‌المللي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي در مديريت فناوري و انتشار آنها
- جاري‌سازي مديريت فناوري در سطح مديريت كلان جامعه

محورهاي كنفرانس:

نقش بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها در توسعه فناوري
-  نقش بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها در انتقال، جذب و اشاعه فناوري
-  نقش بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها در بومي­ سازي فناوري
-  نقش بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها در اقتصاد دانش بنيان
-  شبكه‌هاي انساني و نقش خبرگان علمي و فناورانه در توسعه فناوري
-  نقش بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها در پيوستن به زنجيره بين‌المللي توليد و بكارگيري فناوري
-  تاثير توسعه فناورانه بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي بر توسعه خوشه‌هاي صنعتي و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
-  نقش بنگاه­هاي بزرگ اقتصادي در توسعه و جهت دهي ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه
-  بررسي نقش و شكل متفاوت بنگاه‌هاي بزرگ در توسعه فناوري در صنايع و بخش­هاي مختلف

مديريت فناوري در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها
-  مديريت نوآوري در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها
-  ويژگي‌ها و تفاوت‌هاي مديريت فناوري در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها
-  نقش مديريت دانش در توسعه فناوري در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها
-  استراتژي فناوري در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها
-  ارزيابي فناوري و توانمندي فناورانه در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها
-  تجاري­ سازي فناوري در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها
-  حقوق مالكيت فكري در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها
-  مديريت تحقيق و توسعه در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها
-  مكانيزم‌هاي تامين ما­لي فعاليت­هاي توسعه فناوري در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها
-  بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و نوآوري فناورانه، كارآفريني فناورانه و توسعه محصولات جديد
-  نظام تعالي مديريت فناوري در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي

تاثير سياست‌هاي كلان ملي بر توسعه فناوري در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها
-  سياستگذاري كلان علم و فناوري و تاثير آن بر بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها
-  ضرورت ايجاد شبكه‌هاي همكاري فناورانه در كنار بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي
-  مناطق آزاد، مناطق ويژه و نقش آنها در توسعه فناوري در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها
-  آموزش مديريت فناوري متناسب با نياز بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها
-  پژوهش مديريت فناوري متناسب با نياز بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها
-  مشاوره مديريت فناوري متناسب با نياز بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها

نقش ديپلماسي فناوري در توسعه همكاري‌هاي فناورانه بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي
-  نقش ديپلماسي فناوري در توسعه همكاري‌هاي فناورانه و نوآورانه ميان بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي در جهان
-  نقش ديپلماسي فناوري در پيوستن به شبكه‌هاي بين‌المللي همكاري فناورانه
-  نقش ديپلماسي فناوري در تسهيل چرخش نخبگان و دسترسي بنگاههاي بزرگ اقتصادي به نوآوران و شبكه هاي نيروي انساني متخصص
-  نقش ديپلماسي فناوري در جذب سرمايه ­گذاري هاي مستقيم خارجي براي توسعه فناورانه بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي
-  نقش ديپلماسي در فراهم كردن شرايط براي صادرات فناوري و محصولات فناورانه

طرح‌هاي كلان ملي توسعه فناوري و پيوند آنها با بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها
-  نقش بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و شبكه‌ها در اجراي موثر طرح‌هاي كلان ملي توسعه فناوري
-  حقوق مالكيت فكري در طرح‌هاي كلان ملي توسعه فناوري
-  مكانيزم‌هاي همكاري نهادي، مالي، تحقيقاتي و فناورانه در طرح‌هاي كلان ملي توسعه فناوري
-  ويژگي‌هاي الگوي مديريتي طرح‌هاي كلان ملي

و ساير حوزه هاي مرتبط با مديريت فناوري


رياست كنفرانس: آقاي دكتر منوچهر منطقي
رياست كميته علمي كنفرانس: آقاي دكتر محمدرضا آراستي
رياست كميته اجرايي كنفرانس: آقاي روح اله قديري

نظرات