همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا

همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا

امروزه تاثيرات متقابل شهر و شهروندان بر يكديگر موضوع مهمي است كه ذهن شهرسازان و مسئولين شهري را به خود مشغول ساخته است. لذا رسيدگي به مسائل فرهنگي در شهرها و بويژه كلانشهرها بسيار حائز اهميت مي باشد. از آنجا كه كلانشهر اصفهان، به عنوان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسلامي مطرح شده، مي تواند در اين زمينه به صورت پيشرو عمل نمايد

بدين منظور، گروه شهرسازي، دانشگاه شيخ بهايي در نظر دارد همايشي با عنوان «شهرسازي فرهنگ گرا» در ارديبهشت ماه 1393 برگزار نمايد. هدف اين همايش، كه با محورهاي متعدد، جهت بررسي ارتباط فرهنگ با حمل و نقل شهري، كالبد، جغرافيا، منظر شهري و مديريت شهري و ... برگزار مي گردد؛ پررنگ نمودن نقش فرهنگ در شهرسازي امروزي است

 

 

محورهاي همايش:

- تعامل فرهنگي و كالبد شهري
- فرهنگ و توسعه شهري
- پايداري اجتماعي-فرهنگي در شهر
- فرهنگ و حمل و نقل شهري
- مديريت و فرهنگ شهري
- تبلور فرهنگ در منظر و سيماي شهري
- نقش نهادينگي فرهنگي در شهرسازي
- فرهنگ هاي بومي و شهر
- فرهنگ و جغرافياي شهري

 


دبير همايش:مصطفي نكوئي
دبير اجرايي:نعيمه السادات ابطحي
دبير علمي:كبريا صداقت رستمي

نظرات