اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی

اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی

اين همايش با هدف پيشبرد مرزهاي دانش، ايجاد فضاي مناسب جهت گردهمايي محققان، كارآفرينان، كارشناسان و دانشجويان به منظور ارائه فعاليت هاي تحقيقاتي و آخرين دستاوردهاي علمي و تبادل نظر علمي به تاريخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۲در مركز آموزش جهاد كشاورزي استان همدان برگزار مي گردد.

 محور هاي همايش:

شناخت منابع محيط
-  پتانسيل و محدوديت هاي اقليمي
-  پتانسيل و محدوديت هاي منابع آب
-  پتانسيل و محدوديت هاي منابع خاك
- پتانسيل و محدوديت هاي پستي و بلندي و موقعيت جغرافيائي

زراعت و الگوي زراعي
- معرفي ارقام زراعي پر بازده
- معرفي ارقام مقاوم به تنش هاي محيطي، بيماري ها، آفات
- تناوب زراعي
- توسعه زراعت ديم با استفاده از ارقام مقاوم به خشكي
- توسعه محصولات شتوي(پائيزه)
- روش هاي كشت محصولات صيفي با استفاده از آب كم
- روش هاي افزايش بهره وري
- فيزيولوژي گياهان زراعي
- زراعت ديم

آبياري
- روش هاي نوين آبياري
- روش هاي كم آبياري
- روش هاي جلوگيري از هدر رفت آب
- روش هاي افزايش راندمان آبياري
- معرفي سيستم هاي آبياري متناسب با نوع محصولات
- روش هاي كاهش تبخير و تعرق
- سيستم هاي انتقال آب

خاك
- استفاده از كود هاي بيولوژيك و كود هاي زيستي و طبيعي
- روش هاي نوين خاك ورزي
- حفاظت خاك
- تغذيه خاك
- تسطيح اراضي

آفات ، بيماري ها و علف هاي هرز
- مديريت تلفيقي آفات و بيماري ها
- مبارزه بيولوژيك با آفات و بيماري ها
- كاهش مصرف سموم
- كاهش خسارات و ضايعات محصول

ماشين آلات
- مكانيزاسيون كشاورزي
- كاربرد تكنولوژي نوين در كشاورزي
- ماشين آلات كاشت ، داشت ، و برداشت

بيو تكنولوژي
- كشت بافت
- ريز ازديادي

مديريت  پسماند ها و ضايعات
- خرد كردن و جمع آوري بقاياي گياهي
- استفاده از بقاياي گياهي در تغذيه دام
- استفاده از بقاياي گياهي در صنايع

 

دبير علمي: دكتر قاسم اسديان
دبير اجرايي: مهندس بهاره بهارمستيان

نظرات