دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری

دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری

در اين همايش تازه ترين دستاوردهاي پژوهشي در زمينه هاي شيمي، نانوشيمي و مهندسي شيمي مطرح مي شود و در مورد چالش هاي موجود در كاربرد بهينه علم شيمي در صنعت توليد، تبادل افكار صورت مي پذيرد. ارتباط گسترده بخش علوم و ناوري هاي شيميايي با تحولات مختلف فني، اقتصادي و اجتماعي كشورها ايجاب مي كند تا طراحي، توسعه و بهره برداري از سيستم ها و فرآيندهاي صنعتي به صورت بهينه صورت پذيرد. ماهيت فرا رشته اي علوم و فناوري هاي شيميايي و توانمندي آن در توليد مواد، ابزارها و سيستم هاي جديد با قابليت بالا، موجب ايجاد فرصت هاي متنوعي در عرصه هي مختلف علمي و صنعتي شده است.بر همين اساس اين همايش با تمركز بر روي رويكردهاي نوين علوم و فناوري هاي شيميايي و نانوفناوزي در نظر دارد بستري مناسب جهت هم انديشي و تبادل اطلاعات و تجارب علمي و اجرايي فعالان اين حوزه در راستاي پيشبرد توسعه محورانه ي سرزمين مان ايران ايجاد نمايد.

 

محور هاي همايش


از اهداف اين همايش، بحث و تبادل نظر ميان محققان در حوزه هاي مختلف شيمي، نانوشيمي و مهندسي شيمي با رويكرد فنآورانه مي باشد.
برخي محورهاي همايش عبارتند از:

1- سنتز مواد آلي، پليمري، معدني، دارويي و بهداشتي: از آزمايشگاه تا صنعت

2- كاربرد نانوفناوري در حوزه رنگ، كاتاليست،  پدافند شيميايي و انرژي­هاي نو

3- تصفيه آب و پساب

4- رنگ، چوب و چرم

5- صنايع خودرو

6- شيمي صنايع دريايي

7- مواد غذايي، گياهان دارويي و كشاورزي

8-مهندسي شيمي، حوزه هاي پتروشيمي، نفت و گاز

9- الكتروشيمي صنعتي و خوردگي

10- شيمي محاسباتي، شيمي سبز و بيوشيمي

11-فرآوري مواد معدني

نظرات