همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

محورهاي اصلي همايش:

- مديريت ورزشي
- فيزيولوژي  و تغذيه ورزشي
- بيو مكانيك و فناوري ورزشي
- آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي
- رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي
- ورزش مدارس و تعليم و تربيت

نظرات