پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی

پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی

محورهاي اصلي همايش

1-بيوتكنولوژي و اصلاح گياهان زراعي، باغي، دارويي، جنگلي و مرتعي

2-مديريت منابع آب و آبخيزداري

3-پايش و سنجش محيط زيست

4-علوم و مهندسي خاك

5-آلودگي عناصر راديو اكتيو و فلزات سنگين

6-مطالعات تغيير اقليم

7-مديريت آفات و بيماري هاي گياهي و علف هاي هرز

8-دامپزشكي، علوم دامي و شيلات

9-علوم و صنايع غذايي

10-ترويج اقتصاد، بازاريابي و بيمه محصولات كشاورزي هسته اي

نظرات