جشنواره علمی‌ـ فرهنگی «آموزگار ادب» گرامیداشت سعدی

جشنواره علمی‌ـ فرهنگی «آموزگار ادب» گرامیداشت سعدی

محورهاي موضوعي جشنواره:
 
- معرفي سعدي به‌عنوان يكي از مفاخر ادبي، فرهنگي ايران
- توجه به مفاهيم و مضامين اخلاقي در آثار شيخ اجل سعدي شيرازي
- پردازش كاربردي به مفاهيم موجود در بوستان و گلستان سعدي
- آموزه‌هاي سعدي و آثارش بر انسان معاصر
- احوال، آثار و شخصيت سعدي

موضوع مقالات:

- بررسي شيوه‌هاي تعليم در آثار سعدي
- بررسي تأثير قرآن و حديث در آثار سعدي
- زيبايي شناسانه‌ي آثار سعدي
- بررسي شيوه‌هاي وصف در سخن سعدي
- بررسي بازتاب آثار سعدي در ادبيات جهان
- آسيب‌شناسي سامانه‌هاي آموزشي در آثار سعدي
- بررسي تأثير سعدي بر ادبيات معاصر
- بررسي و نقد پژوهش‌هاي سعدي شناسانه
- بررسي سبك آثار سعدي
- حكمت و اخلاق در آثار سعدي
- نقد حكايت‌هاي اخلاقي، آموزشي گلستان و بوستان سعدي
- تصحيح مقابله‌اي بيت، شعر يا حكايتي از سعدي
- سعدي از نگاه خاور‌شناسان
- تأثير سعدي از شاعران پيش از خود
- بررسي دگرگوني‌هاي زمانه در آثار سعدي
- بررسي تأثير ادبيات عرب بر آثار سعدي
- بررسي جهان‌بيني سعدي با نگرش به آثارش
- بررسي آثار سعدي بر اساس نظريه‌هاي ادبي معاصر
- حكمت و اخلاق در آثار سعدي

نظرات