همایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیب شناسی (بروندادهای علمی)

همایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیب شناسی (بروندادهای علمی)

محورهاي همايش:

محور اول:
بنيان هاي علم

- علم در اسلام
- تاريخ علم
- فلسفه علم
- اخلاق علم
- جامعه شناسي علم

محور دوم:
سنجش كمي و كيفي علم: ارزشيابي و آسيب شناسي

- نظريه هاي سنجش علم
- ابزار هاي سنجش علم
- شاخص ها كمي سنجش علم
- شاخص ها كيفي سنجش علم
- روش هاي كمي سنجش علمي
- روش هاي كيفي سنجش علم
- نظام هاي رتبه بندي دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي

محور سوم:
بروندادهاي علمي:ارزشيابي و آسيب شناسي

- ابعاد روانشناختي بروندادهاي علمي
- ابعاد جامعه شناسي بروندادهاي علمي
- ابعاد مديريتي و اجرايي بروندادهاي علمي
- ابعاد علمي بروندادهاي علمي
- مجلات معتبر
- مجلات سياه
- مقالات علمي - پژوهشي
- مقالات علمي _ مروري
- مقالات علمي - ترويجي
- كتاب ها درسي و غير درسي
- پايان نامه هاي تحصيلي
- پروانه ثبت احتراعات
- طرح هاي پژوهشي
- مقالات كنفرانس ها
- مقالات ISI
- مجلات ISI
- مجلات ISC
- مقالات ISC
- مقالات پر استناد و داغ
- پايگاه همايش هاي پر استناد فارسي

محور چهارم:
سازمان هاي سنجش علم: ارزشيابي و آسيب شناسي

- سازمان هاي سنجش علم در سطح ملي
- سازمان هاي سنجش علم در سطح بين المللي

محور پنجم:
جامعه علمي ايران: ارزشيابي و آسيب شناسي

- رفتارهاي جامعه علمي
- اسيب ها، كجروي ها و سوء رفتارهاي پژوهشي
- معيارها و شاخص هاي دانشمندي
- رتبه ها و مدارج علمي
- آيين نامه ارتقاء
- شاخص ها و معيارهاي تعيين استاد نمونه
- شاخص ها و معيارهاي تعيين پژوهشگر نمونه
- گروه هاي آموزشي و رشته هاي تحصيلي
- شيوههاي تخصيص اعتبار پژوهشي به پؤوهشگران
- آيين نامه چاپ مقالات دانشجويان دكتري
- آيين نامه تشويق چاپ مقالات در مجلات علمي معتبر
- آيين نامه ترفيعات و تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي

محور ششم:
رشد و توسعه علمي ايران: ارزشيابي و آسيب شناسي

- توسعه علمي كشور بر اساس شاخص هاي كمي پيشرفت علم
- بكارگيري علم و دانش در ايران
- تاثير رشته در رشد و توسعه ملي
- تاثير دانشگاه ها و مراكز آموزش در رشد و توسعه ملي
- تاثير مراكز پژوهشي در رشد و توسعه ملي
- تاثير پژوهشگران در رشد و توسعه ملي
- تاثير استادان در رشد و توسعه ملي
- تاثير بروندادهاي علمي در رشد و توسعه ملي
- دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت
- معاونت هاي پژوهشي سازمان هاي دولتي و غير دولتي
- همكاري هاي علمي ايران با ساير كشورها
- نقشه جامع علمي كشور و سايز مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
- قانون اهداف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
- قانون برنامه پنجم كشور

 


دبير اجرايي: دكتر چشمه سهرابي
دبيران علمي: دكتر چشمه سهرابي و دكتر شعباني

نظرات