همایش قدرت ملی در آیینه هنرهای نمایشی(تئاتر - سینما - انیمیشن)

همایش قدرت ملی در آیینه هنرهای نمایشی(تئاتر - سینما - انیمیشن)

بدون شك هنرهاي نمايشي را مي توان چهره نگارِ قدرت ملتها و تمدنها در جهان امروز دانست. هنرمندان تاكنون با اثر خود در جنگ و صلح و در زمان بروز بحران هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي يا به نمايش مستقيم و غير مستقيم قدرت ملي كشور خود پرداخته اند يا با آسيب شناسي نقاط ضعف به رفع كمبودها و نواقص كمك كرده اند.
تصوير دين، خانواده و ديگر باورها و دستاوردهاي مردم يك سرزمين آثار ماندگاري را در تجربه هنرمندان براي نمايش قدرت ملي و تمدني در عرصه سينما و تئاتر رقم زده است. قدرتي كه در افتخارات تاريخي، همگرايي اجتماعي و گاهي برتريهاي مرزهاي دانش جلوه  مي كند. سينما، تئاتر و انيميشن در نحوه ي چهره سازي از سرزمين بهترين رسانه و پيام رسان هستند؛ از اين رو بايد در پيوند با سياستهاي بازنمايي هويت ملي و تاريخي يك سرزمين مورد تحقيق و پژوهش قرار گيرند.
همايش هنر و قدرت ملي ميزبان مقالاتي خواهد بود كه به تحقيق در مفاهيم، استعاره ها و نمادهاي نمايش قدرت ملي در آثار سينمايي، تئاتر و انيميشن پرداخته اند و تجربه كشورهاي مختلف در طول تاريخ هنر را به دقت دنبال كرده اند. اين همايش فرصتي براي بازتعريف مفاهيم بنيادين هنر و قدرت ملي و نقاط اشتراك مفهومي آنها خواهد بود تا ضمن واكاوي تاريخي به عرصه هاي تازه ي بروز و نمود قدرت ملي نيز پرداخته شود.

 

 

 

محورهاي همايش:

- تعريف مفاهيم بنيادين هنر و قدرت ملي و نقاط اشتراك مفهومي
- واكاوي تاريخي - تحليلي ، بروز و نمود قدرت ملي در هنرهاي نمايشي
- بررسي تجارب ساير كشورهاي دنيا در بكارگيري هنرهاي نمايشي در توليد قدرت ملي
- پيشنهاد راهكارهاي نهادينه كردن نمايش قدرت ملي در هنرهاي نمايشي

 

 

نظرات