سومین هم اندیشی سراسری متخصصان قوانین، مقررات و فنون مناقصات

سومین هم اندیشی سراسری متخصصان قوانین، مقررات و فنون مناقصات

محورهاي همايش:

- پيشنهاد تكنيك هاي كارآمد براي اجراي بهتر مناقصات
- پيشنهاد اجرايي براي كاهش اصطحكاك ميان "افزايش مرغوبيت" و كاهش "قيمت"
- پيشنهاد نظريات پشتيبان براي تدوين و تفسير بهتر مقررات
- پيشنهاد مشخص " متن جايگزين" براي بخشهاي نارساي قانون و آيين نامه هاي اجرايي
- پيشنهادي عملي براي اصلاح ساز و كار تعامل اجرايي، نظارتي و تقنيني

نظرات