کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

اهداف كنفرانس:

- ارائه دستاوردهاي پژوهشي محققان و پژوهشگران داخلي در زمينه مديريت و حسابداري
- تبادل ديدگاه ها و بحث پيرامون موضوعات ارائه شده
- معرفي آخرين دستاوردها و فنون مديريتي و حسابداري در سطح جهان


محورهاي كنفرانس:

- اصول و مفاهيم حسابداري
- حسابداري مديريت
- حسابرسي
- مديريت مالي

نظرات