دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری

دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری

اهداف همايش:

- افزايش همكاري متقابل ميان جامعه علمي كشور و نمايندگان مجلس
- ترسيم افقي مطلوب براي كارايي بيشتر مركز پژوهش ها به عنوان مهمترين نهاد تحقيقاتي قوه مقننه
- ترسيم افقي مطلوب در تعامل ميان نظريه و عمل
- ايجاد گفتماني مقدماتي براي طرح كلان همكاري ميان مجلس شوراي اسلامي و ساير مجالس دنيا براي سال آينده در خصوص نقش پژوهش در قانون گذاري.
- ايجاد انگيزه و نشاط علمي در ميان پژوهشگران مركز


محورهاي همايش:

- تبيين رابطه متقابل پژوهش و قانونگذاري
- سنجش تأثير پژوهش در قانونگذاري
- الگوي مطلوب تعامل ميان پژوهشگران و نمايندگان مجلس
- آسيب شناسي ارائه طرح ها در مقايسه با لوايح
- جايگاه مطالعات ميان رشته اي در پژوهش در زمينه قانونگذاري
- واكاوي خلاء هاي پژوهشي مركز پژوهش هاي مجلس در زمينه قانونگذاري
- آسيب شناسي روابط ميان مركز پژوهش هاي مجلس و مركز تحقيقات اسلامي قم در كمك به قانونگذاري
- آسيب شناسي روابط ميان مركز پژوهش هاي مجلس و ديوان محاسبات در حوزه نظارت بر اجراي قوانين
- آينده پژوهي قانونگذاري در مجلس شوراي اسلامي
- نقش مجلس در تحقق اهداف چشم انداز 1404
- نقش مركز پژوهش ها در تنقيح قوانين
- نقش مركز پژوهش ها در نظارت بر اجراي قوانين
- نقش مركز پژوهش ها در تقويت و توسعه نظارت مجلس در پايش مشكلات كشور
- نقش مركز پژوهش ها در كمك به حل مسائل اقتصادي كشور
- نقش مركز پژوهش ها در اصلاح فرايند بودجه نويسي
- نقش ديپلماسي پارلماني در كمك به سياست خارجي كشور
- نقش مركز پژوهش ها در ترسيم نقشه راه تعامل قوا
- تبيين نقش پژوهش در تعامل قوه مقننه با ساير قوا
- واكاوي نقش مركز پژوهش ها در پايش روندهاي سياست خارجي كشور
- نقش مركز پژوهش ها در گسترش مطالعات پارلماني كشور
- آسيب شناسي تعامل مركز پژوهش هاي مجلس با مراكز پژوهشي پارلماني در ساير كشورها.
- راهكارهاي تقويت مركز پژوهش هاي مجلس متناسب با امكانات سخت افزاري و نرم افزاري

نظرات